අංක 977/18, නුවර පාර, බුළුගහ හංදිය,
කැලණිය

දුරකථන : +9411 2987860
ෆැක්ස් : +9411 2984099

ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව 2014 අංක 40 දරන ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති පනත යටතේ 2015 ජනවාරි 01 වන දින ආරම්භ කරන ලද අතර දැනට එය විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ. පනතෙහි විධිවිධානවලට අනුව, අයනීකරණ විකිරණ සම්බන්ධව නියාමනය කිරීම හා, විකිරණ ප්‍රභව වල ආරක්ෂාව හා සුරක්ෂිතභාවය සහතික කිරීම සහ විකිරණ ප්‍රභව වල ආරක්ෂාව සහ න්‍යෂ්ඨික සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සම්මුතීන් යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ වගකීම් සහතික කිරීම ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවට පැවරී ඇත.

අපගේ ප්‍රධාන කාර්යයන්

බලපත්‍ර ලබාදීම සහ අනුමත කිරීම්

විකිරණ ආරක්ෂණ පරීක්ෂාවන්

විකිරණශීලී හදිසි සූදානම

පුහුණු සහ දැනුවත්කිරීම්

පරමාණුක බලශක්ති විෂය භාර ගරු අමාත්‍යතුමා


වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන අතර විෂය භාර අමාත්‍යවරයා ලෙස ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා කටයුතු කරයි. එතුමා පසුගිය පාලන සමයේදී ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කරන ලදී.

අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමිය


විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ලෙස වසන්තා පෙරේරා මහත්මිය කටයුතු කරයි. මෙයට පෙර ඇය සෞඛ්‍ය, විද්‍යා, තාක්ෂණ හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශවල ලේකම්වරිය ලෙස සේවය කර ඇත. ඇය ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ නිලධාරිනියක් වන අතර ඇය මුදල්, ආරක්ෂක හා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශවල ප්‍රධාන තනතුරු වල සේවය කර ඇත.

සභාපතිතුමා


2020 ජනවාරි 6 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ නව සභාපතිවරයා ලෙස ආචාර්ය ඩි.එම්.එස් දිසානායක මහතා පත් කරන ලදී. ආචාර්ය දිසනායක මහතා මහවැලි සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ලෙස, ජාතික ප්‍රවාහන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ලෙස, මහාවලි සංවර්ධන අධිකාරියේ මානව හා ආයතනික සංවර්ධන අධ්‍යක්ෂ සහ ශ්‍රී ලංකා පළාත් පාලන ආයතනයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ලෙස මිට පෙර සේවය කර ඇත.

ආචාර්ය දිසානායක මහතා කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයෙන් සිය පළමු උපාධිය, ශාස්ත්‍රපති උපාධිය සහ ආචාර්ය උපාධි ලබාගන ඇත.


අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමා


2015 නොවැම්බර් මස 3 වන දින ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ පළමු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ලෙස එච්.එල්. අනිල් රංජිත් මහතා පත් කරන ලදී. 1985 දී කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් BSc (භෞතික විද්‍යා-ගෞරව) උපාධිය ලබා ගෙන කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් 1996 දී න්‍යෂ්ඨික විද්‍යාව පිළිබඳ MSc උපාධියක් read more