පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිලිගනිමු.

2014 අංක 40 දරණ ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති පනත මඟින් ස්ථාපනය කරන ලද ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභා‍ව විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයකි.

වෛද්‍ය, කර්මාන්ත, කෘෂිකාර්මික හා පර්යේෂණ සඳහා න්‍යෂ්ඨික තාක්ෂණය යොදා ගැනීමේදී ආරක්ෂාව සුරක්ෂිත කිරීම මෙම ආයතනයේ වගකීම වේ.

ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නව පනත

2015 අංක 40 දරණ ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති පනත 2015 ජනවාරි 01 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන අතර මෙම පනත ක්‍රියාත්මක වීමත් සමඟ 1989 අංක 19 දරණ පනත මඟින් ස්ථාපනය කර තිබූ පරමාණුක ශක්ති අධිකාරිය අහෝසි වී ඒ වෙනුවට ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව හා ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය ලෙස ආයතන දෙකක් ස්ථාපනය කරන ලදි.

නව පනත 2014 නොවැම්බර් 07 වන දින ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රයේ දෙවන කොටසේ අතිරේකයක් ලෙස වශයෙන් පළ කර ඇත.

ඉහත පනත මඟින් මහ ජනතාව, විකිරණ සේවකයන් හා පරිසරය අනවශ්‍ය විකිරණ වලින් ආරක්ෂා කිරීම සහතික කිරීමේ නියාමන තන්ත්‍රයක් පිහිටුවා පවත්‍වාගෙන යාමේ වගකීම පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව වෙත පවරා ඇත.

නියාමන සභාව විකිරණ හා විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන්නන්ට බලපත්‍ර ලබාදීම විකිරණ ආරක්ෂා පරීක්ෂණ සිදුකිරීම, විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය හා ප්‍රභව අපනයන හා ආනයන පාලනය කිරීම  විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය පාලනය කිරීම, විකිරණ ආපදා සඳහා පෙර සූදානම සහ හදිසි ආපදා සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම, ශ්‍රී ලංකාව අතිසන් තබා ඇති න්‍යෂ්ඨික ආරක්ෂාව සම්බන්ධ සම්මුති වල ජාතික වගකීම් ඉෂ්ඨ කිරීම සහ විකිරණ ආරක්ෂාව සම්බන්ධව පිරිස් පුහුණු කිරීම ආදී කටයුතු කිරීමට වගකිව යුතුය.

දළ වශයෙන් වසරකට බලපත්‍ර 200 පමණ නිකුත් කරනු  ලබන අතර ආරක්ෂා පරීක්ෂණ 150 පමණ සිදුකරනු ලබයි.

මෙම පණත මඟින් ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයට ජාතික සංවර්ධන කටයුතු සඳහා න්‍යෂ්ඨික තාක්ෂණය යොදාගැනීම් ප්‍රවර්ධනය කිරීමට බලය පවරා ඇති අතර ශ්‍රී ලංකාව තුල සෞඛ්‍ය , කර්මාන්ත, කෘෂිකාර්මික හා පරිසරය යන ක්ෂේත්‍ර වල සාමකාමී කටයුතු සඳහා න්‍යෂ්ඨික තාක්ෂණය යොදාගනිමින් සංවර්ධන කටයුතු කිරීමටද මණ්ඩලයට බලය පවරා ඇත.