තොරතුරු සම්පාදනය වෙමින් පවතින අතර ළගදීම එම තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය