මෙම වාර්තාව සම්පාදනය වෙමින් පවතින අතර ළගදීම එම තොරතුරු ඉදිරිපත් කිිරීමට නියමිතය