பணிப்பாளர் நாயகம்

 


 
திரு. எச்.எல். அணில் ரன்ஜித்
பணிப்பாளர் நாயகம்
BSc (Hons)(கொழும்பு),
M.Sc. அணு விஞ்ஞானம் (கொழும்பு)
தொலைபேசி        : +94 11 2987858,  +94 11 2987860 
மொபைல்              : +94 71 8111650தொலைநகரி        : +94 11 2987857
மின்னஞ்சல்          :இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 

 

பணிப்பாளர்

 


 
திரு. ரீ.எச். சாந்த தேனுவர

பணிப்பாளர்
BSc (Hons)(ருஹுன), 
M.Sc அணு விஞ்ஞானம் (கொழும்பு)
தொலைபேசி   :+94 11 3054805,  +94 11 2987860
கையடக்க       :+94 71 8111660
தொலைநகரி   :+94 11 2987857
மின்னஞ்சல்    :இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 

பிரதி பணிப்பாளர்


 
திரு.  கபில தே சில்வா

பிரதி பணிப்பாளர்
B.Sc. (கொழும்பு)இ PGDiip. கதிர்வீச்சு பாதுகாப்பு (மலேசியா)இ M.Sc அணு விஞ்ஞானம் (கொழும்பு)

தொலைபேசி       +94 11 2987860
தொலைநகரி       : +94 11 2987857
மின்னஞ்சல்          : kapiladesilvaஇம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
 

 
திரு.  கே.என்.ஆர். பர்ணாந்து
பிரதி பணிப்பாளர்
B.Sc (களனிய)இ PGDip. கதிர்வீச்சு பாதுகாப்பு (மலேசியா),
M.Sc அணு விஞ்ஞானம் (கொழும்பு)
தொலைபேசி       +94 11 2987860
தொலைநகரி       : +94 11 2987857
மின்னஞ்சல்          : neelஇம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
 

 
திரு. கே.பீ.ஐ.கே. கடதுன்ன
பிரதி பணிப்பாளர்
B.Sc (பேராதனை)இ  PGDip. கதிர்வீச்சு பாதுகாப்பு (மலேசியா)இ
M.Sc  அணு விஞ்ஞானம் (கொழும்பு)
தொலைபேசி       +94 11 2987860
தொலைநகரி       : +94 11 2987857
மின்னஞ்சல்          :prageethஇம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
 

 
 
திரு. எஸ்.எஸ்.கே. கொலம்பகே
பிரதி பணிப்பாளர்
BSc special உயிரியல் (Hons)(றுஹ_ன), PGDip.கதிர்வீச்சு பாதுகாப்பு (மலேசியா),
M.Sc அணு விஞ்ஞானம் (கொழும்பு)
தொலைபேசி       +94 11 2987860
தொலைநகரி       : +94 11 2987857
மின்னஞ்சல்          sumithஇம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
 
 
 

விஞ்ஞான உத்தியோகத்தர்


 

செல்வி. சீ எஸ். ஹேரத்
விஞ்ஞான உத்தியோகத்தர்
B.Sc special உயிரியல் (Hons)(களனிய), 
M.Sc பிரயோக உயிரியல் (MSU,USA)
தொலைபேசி       +94 11 2987860
தொலைநகரி       : +94 11 2987857
மின்னஞ்சல்          chaminiஇம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 


 

செல்வி கே.ஜீ.கே.யூ. கமகே
விஞ்ஞான உத்தியோகத்தர்
BSc special உயிரியல் (Hons)(ருஹுன), 
PGDip. கதிர்வீச்சு பாதுகாப்பு (மலேசியா)

தொலைபேசி       +94 11 2987860

தொலைநகரி       : +94 11 2987857
மின்னஞ்சல்          kaushalyaஇம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 


 

செல்வி என்.பீ. நிர்மாலி கருணாரத்ன
விஞ்ஞான உத்தியோகத்தர்
BSc special உயிரியல் (Hons)(ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர)

தொலைபேசி       : +94 11 2987860

தொலைநகரி        : +94 11 2987857
மின்னஞ்சல்          nirmaliஇம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 

 


 

திரு. எச். ஜயந்த பிரேமகுமார
விஞ்ஞான உத்தியோகத்தர்
BSc special உயிரியல் (Hons)(ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர)

தொலைபேசி       : +94 11 2987860

தொலைநகரி       : +94 11 2987857
மின்னஞ்சல்          jayanthaஇம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 


 

திரு எ.பி. மதுஷங்க

விஞ்ஞான உத்தியோகத்தர்

BSc special கணிதம் (Hons) (ருஹுன)

Email : madushankaஇம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 


 

திரு ருக்ஷன் மெடிஸ்

விஞ்ஞான உத்தியோகத்தர்

BSc special இயற்பியல் (Hons) (ருஹுன)

Email : rukshanஇம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 


 

திருமதி தீபிகா ரோட்ரிகோ

விஞ்ஞான உத்தியோகத்தர்

BSc special இயற்பியல் (Hons) (ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர)

Email : deepikaஇம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 


 

திருமதி எரண்டி டிசைனாக

விஞ்ஞான உத்தியோகத்தர்

BSc special கணக்கீட்டு வேதியியல்(Hons) (கொலோம்போ)

Email : erandiஇம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 


 

திரு மலிந்த பியரத்ன

விஞ்ஞான உத்தியோகத்தர்

BSc special ஐ.சி.டி. (Hons) (யாழ்ப்பாணம்)

Email : malindaஇம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 


 

திரு ஜயந்த குமார

விஞ்ஞான உத்தியோகத்தர்

BSc special இயற்பியல் (Hons) (ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர)

Email : kumaraஇம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.