பெயர் பதவி தகுதிகள்
டாக்டர் சமன் ஹெவனானா தலைவர் MBBS, MD(Medicine), MRCP (UK), MRCPath (UK), FRCP (London ), FRCPPath (UK), CCT (Haematology,UK), PhD (UK)                     Consultant in Clinical Hematology
பேராசிரியர் கே.ஆர்.ரஞ்சித் மகாநமா உறுப்பினர் B. Sc. [Honours] (1984), M.A. (1988), M.Phil. (1989), Ph.D. (1990), Dean, Faculty of Science, University of Colombo
திருமதி.ஜ.எம்.எம்.மலினி ஜயவர்தன உறுப்பினர் Attorney-at-Law & Notary Public                     Acting Magistrate & J.P.U.M
திருமதி கே.வி.ஐ. மல்லிகா அமைச்சு இருந்து கண்காணிப்பாளர் Senior Assistant Secretary (Tenders),         Ministry of Power and Renewable Energy

திரு. ஆர்.எம்.ஜே. ரசனையாக

பொது கருவூலத்திலிருந்து மேற்பார்வையாளர்

Accountant,

Ministry of Finance

திரு. அனில் ரஞ்சித் உறுப்பினர் Director General, Sri Lanka Atomic Energy Regulatory Council
மிஸ். ஈ.டி.ஆர். பிரபானி சட்ட அதிகாரி, குழு செயலாளர் L.L.B (Colombo), Attorney-at-Law & Notary Public, Commissioner of Oaths