අදාල ගැසට් පත‍්‍රය නිකුත්වීමත් සමග ශ‍්‍රි ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව වර්ෂ 2015 ජනවාරි මස 01 වන දින සිට එහි නියාමන කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී.

පරමාණුක ශක්ති අධිකාරියේ හිටපු සභාපති මහාචාර්ය එම්.ප‍්‍රීනාත් ඩයස් මහතා නියාමන සභාවේ ආරම්භක සභාපති ලෙස පත් වු අතර මහාචාර්ය රෝහීණි හේවාමාන්න මහත්මිය, මහාචාර්ය ටී.ආර්.ආරියරත්න මහතා, ගාමිණි ගමගේ මහතා හා නැසි ගිය ශ‍්‍රියංගනි ප‍්‍රනාන්දු මෙනවිය සභාවේ සෙසු ආරම්භක සමාජිකයින් ලෙස පත් කරන ලදී. සභාවේ ප‍්‍රථම සමාජික මණ්ඩල රැුස්වීම වර්ෂ 2015 ජනවාරි මස 02 වන දින පවත්වන ලදී.

සභාවේ වැඩකටයුතු විිද්‍යාත්මක නිලධාරින් 10 දෙනෙකුගෙන් හා පරිපාලන අංශයේ නිලධාරින් 08 දෙනෙකුගෙන් යුතු කණ්ඩායමක් මගින් දැනට පවත්වාගෙන යනු ලබන අතර තවත් විද්‍යාත්මක හා පරිපාලන අංශයේ නිලදාරීන් 26 දෙනෙකුගෙන් යුත් පිරිසක් අලුතින් බඳවා ගැනීමට ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර ඇත. ශ‍්‍රි ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව දැනට කැළණිය ඔරුගොඩවත්තේ පිහිටි නිර්විනාශක ශිල්ප ජාතික මධ්‍යස්ථානයේ තාවකාලිකව පවත්වාගෙන යනු ලබන අතර ඉදිරියේදී ස්ථිර ගොඩනැගිල්ලක සේවා කටයුතු පවත්වා ගෙන යෑමට අවශ්‍ය කටයුතු කරගෙන යමින් පවති.