ශ‍්‍රි ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව මගීන්, නව පනතේ විධි විධාන වලට අනුව ක‍්‍රියාත්මක විය යුතු බලපත‍්‍ර ලබා ගැනීමේ කි‍්‍රයාවලිය පිළිබඳ බලපත‍්‍රලාභීන් දැනුුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් වර්ෂ 2015 මැයි මස 26 වන දින එම පරිශ‍්‍ර ශ‍්‍රවණාගාරයේදී පවත්වන ලදී.

මෙහිදී නියාමන සභාෙවි සභාපති මහාර්චාය ප‍්‍රීනාත් ඩයස් මහතා ආරම්භක දේශනය පවත්වමින් නව පනත පිලිබඳ විශ්ලේෂණයක් ඉදිරිපත් කළ අතර, මෙවැනි පනතක් සම්මත කර ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට බලපෑ කරුණු පිළිබඳව විග‍්‍රහයන් ඉදිරිපත් කරන ලදී. තවද මෙම පනත අනුව අලුතින් ස්ථාපිත කරන ලද ශ‍්‍රි ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ ව්‍යුහය හා කාර්යය භාරයන් පිළිබඳවත් නියාමන කටයුතුවලට අදාළ පනතේ ඇති වැදගත් ලක්ෂණ පිලිබඳවත් බලපත‍්‍රලාභීන් දැන්වත් කරන ලදී.

නියාමන සභාවේ අධ්‍යක්ෂ අනිල් රංජිත් මහතා දේශනයක් පවත්වමින් නව පනත ප‍්‍රකාරව සිදු කිරීමට නියමිත නියාමන වැඩසටහන පිළිබඳව දිර්ඝ විස්තරයක් ඉදිරිපත් කරන ලදී. එහිදී බලපත‍්‍ර ලබා දීම, විකිරණ ආරක්ෂණ පරික්ෂා සිදු කිරීම, විකිරණශිලි ප‍්‍රභව වල භෞතික ආරක්ෂාව, විකිරණශිලි ද්‍රව්‍ය ප‍්‍රවාහනය, ගබඩා කිරීම, විකිරණශිලි ද්‍රව්‍ය ආනයන/අපනයන අදීයරේදී සිදු වන නියාමන ක‍්‍රියාවලිය පිළිබඳ බලපත‍්‍රලාභීන් දැනුවත් කරන ලදී.නියාමන සභාවේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ටී.එච්.එස්.ශාන්ත මහතා දේශනයක් පවත්වමින් පනත අනුව නව බලපත‍්‍ර ලබා දිමේ ක‍්‍රියාවලිය පිළිබඳවත්, බලපත‍්‍ර අලුත් කිරීම, බලපත‍්‍ර ලබා ගැනීම ප‍්‍රමාද වන විට ගෙවීමට සිදු වන අධිභාරයන් මෙන්ම බලපත‍්‍ර ලබා දීම ප‍්‍රතික්ෂේප වන අවස්ථාවන්හිදි ඒ සඳහා අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීමට නව පනතේ ඇති විධි විධාන පිළිබඳවද බලපත‍්‍රලාභීන් දැනුවත් කරන ලදී.

සම්මන්ත‍්‍රණයේ අවසාන අංගය ලෙස බලපත‍්‍රලාභීන්ට නව පනතේ විධිවිධාන පිලිබඳව අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාව ලබා දුන් අතර එහිදී හොඳ සංවාදාත්මක සාකච්ඡුාවක් පැවැත්වීමට අවස්ථාව උදා විය.මෙම සම්මන්ත‍්‍රණය සඳහා බලපත‍්‍රලාභී නියෝජිතයින් 76 දෙනෙකු පමණ සහභාගි විය.