නම  තනතුර සුදුසුකම්
එච්. ආර්. අනුර ජයසිරි මහතා සභාපති

නීතිඥ

මහාචාර්ය කේ.ආර්. රංජිත් මහානාම මයා සාමාජික B. Sc. [Honours] (1984), M.A. (1988), M.Phil. (1989), Ph.D. (1990), Dean, Faculty of Science, University of Colombo
ජේ.එම්.සී. මාලනී ජයවර්ධන මිය සාමාජික

Attorney-at-Law & Notary Public Acting Magistrate & J.P.U.M

එම්. ඉස්මයිල් නසාර් මයා සාමාජික

එම්.ජී.ඩබ්.එම්.ඩබ්.ටී.බී. දිසානායක මයා සාමාජික

B.Sc. (Hons), (Peradeniya), M.Sc. (University of Sri Jayewardenepura), M.Sc. (Netherlands)

කේ.වී.අයි. මල්ලිකා මිය අමාත්‍යාංශ නිරීක්ශක

Senior Assistant Secretary (Tenders),

Ministry of Power and Renewable Energy

ආර්.එම්.ජේ. රස්යනාක මයා

මහා භාණ්ඩාගාර නිරීක්ශක

Accountant,

Ministry of Finance

B.Sc. Management, Rajarata University of Sri Lanka

අනිල් රංජිත් මයා ඡන්දදායක නොවන සාමාජික Director General, Sri Lanka Atomic Energy Regulatory Council, B.Sc. (Hons), (Colombo), M.Sc. in Nuclear Science (Colombo)
ඊ.ඩී.ආර්. ප්‍රභානි මෙනවිය

නීති නිලධාරී,මණ්ඩල ලේකම්

L.L.B (Colombo), Attorney-at-Law & Notary Public, Commissioner of Oaths