සභාපති

 

           
       
වෛද්‍ය සමන් හේවාමාන මහතා
සභාපති
MBBS (කොළඹ), MD(වෛද්‍ය, කොළඹ)
MRCP(ඇ.එ.ජ.), FRCP(ලන්ඩන්), FRCPath(ඇ.එ.ජ.), PhD(ඇ.එ.ජ.), CCT(Hematoogy,ඇ.එ.ජ.),
Consultant in Clinical Haematology/Haemato-Oncology(ඇ.එ.ජ.),
Member British Society of Haematology(ඇ.එ.ජ.
දුරකථන   +94 11 3054804
ෆැක්ස්      : +94 11 2987857
ඊ-තැපැල  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
 

අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්

 

 

එච්. එල්. අනිල් රංජිත් මහතා
අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්


විද්‍යාවේදී ගෞරව (කොළඹ)
විද්‍යාපති න්‍යෂ්ටික විද්‍යාව(කොළඹ)

දුරකථන   +94 11 2987858,  +94 11 2987860

ජංගම        +94 71 8111650

ෆැක්ස්      : +94 11 2987857

ඊ-තැපැල  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

අධ්‍යක්‍ෂ

 

 
 
 
ටි. එච්. එස්. ශාන්ත මහතා
අධ්‍යක්‍ෂ
විද්‍යාවේදී ගෞරව (රුහුණු), 
විද්‍යාපති න්‍යෂ්ටික විද්‍යාව(කොළඹ)
දුරකථන   +94 11 3054805,  +94 11 2987860
ජංගම       :  +94 71 8111660
ෆැක්ස්      : +94 11 2987857
ඊ-තැපැල  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂවරු

 

කපිල ද සිල්වා මහතා
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂ

විද්‍යාවේදී විශේෂ (රසායන විද්‍යාව)උපාධිය (පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය)

පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව (විකිරණ ආරක්ෂාව),මැලේසියාව
විද්‍යාපති (න්‍යෂ්ටික විද්‍යාව) උපාධිය (කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය)

දුරකථන : +94 11 3054803, +94 11 2987860
ෆැක්ස් : +94 11 2987857
විද්‍යුත් තැපැලkapiladesilvaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
කේ.එන්.ආර්.ප‍්‍රනාන්දු මහතා

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂ

විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය (කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය)
පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව (විකිරණ ආරක්ෂාව),මැලේසියාව
විද්‍යාපති (න්‍යෂ්ටික විද්‍යාව) උපාධිය,(කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය)

දුරකථන        +94 11 2987860
ෆැක්ස්           +94 11 2987857
විද්‍යුත් තැපැලneelThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

කේ.පී.අයි.ජේ.කඩදුන්න මහතා
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂ

විද්‍යාවේදී ගෞරව උපාධිය,(පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය)
පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව (විකිරණ ආරක්ෂාව),මැලේසියාව
විද්‍යාපති (න්‍යෂ්ටික විද්‍යාව) උපාධිය,(කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය)

දුරකථන          +94 11 2987860
ෆැක්ස්             +94 11 2987857
විද්‍යුත් තැපැල :  prageethThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
   

එස්.එස්.කේ.කොළඹගේ මහතා
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂ
 
විද්‍යාෙවිදී විශේෂ (භෞතික විද්‍යාව), ගෞරව උපාධිය,රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලය
පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව (විකිරණ ආරක්ෂාව),මැලේසියාව
විද්‍යාපති (න්‍යෂ්ටික විද්‍යාව) උපාධිය,කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය
 
දුරකථන          +94 11 2987860
ෆැක්ස්            :+94 11 2987857
විද්‍යුත් තැපැල  sumithThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

විද්‍යාත්මක නිලධාරීන්

 
 

සි.එස්.හේරත් මහත්මිය
විද්‍යාත්මක නිලධාරි
විද්‍යාවේදී විශේෂ(භෞතික විද්‍යාව) ගෞරව උපාධිය,කැළණී විශ්ව විද්‍යාලය
විද්‍යාව්දී විශේෂ(ව්‍යවහාරික භෞතික විද්‍යාව) උපාධිය,ඇ.එ.ජ
දුරකථන  : +94 11 2987860
ෆැක්්ස්   : +94 11 2987857
ඊ-තැපැල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

         

 

කේ.ජි.කේ.යු.ගමගේ මහත්මිය
විද්‍යාත්මක නිලධාරි
විද්‍යාවේදී විශේෂ(භෞතික විද්‍යාව) ගෞරව උපාධිය,රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලය
පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව(විකිරණ ආරක්ෂාව),මැලේසියාව
දුරකථන  : +94 11 2987860
ෆැක්්ස්   +94 11 2987859
ඊ-තැපැල  kaushalyaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

එන්.පී. නිර්මාලි කරුණාරත්න මෙනවිය

විද්‍යාත්මක නිලධාරි
විද්‍යාවේදී විශේෂ(භෞතික විද්‍යාව) ගෞරව උපාධිය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය

දුරකථන  : +94 11 2987860
ෆැක්්ස්   : +94 11 2987859
ඊ-තැපැල  : nirmaliThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
 

එච්.ජයන්ත පේ‍්‍රමකුමාර මහතා

විද්‍යාත්මක නිලධාරි
විද්‍යාවේදී විශේෂ(භෞතික විද්‍යාව) ගෞරව උපාධිය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය

දුරකථන  : +94 11 2987860
ෆැක්්ස්   : +94 11 2987859
ඊ-තැපැල  : jayanthaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
 

 

ඒ.පී.මධුශංක මහතා

විද්‍යාත්මක නිලධාරී

විද්‍යාවේදී විශේෂ (ගණිතය) ගෞරව උපාධිය, රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලය

ඊ-තැපැල : madushankaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
 

 

ඩබ්.ඩබ්.ආර්.එල්. මේදිස් මහතා

විද්‍යාත්මක නිලධාරී

විද්‍යාවේදී විශේෂ (භෞතික විද්‍යාව) ගෞරව උපාධිය, රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලය

ඊ-තැපැල : rukshanThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
 

 

එන්.පී.ඩබ්.ඩී.ඩී.ඩී. රොද්‍රිගෝ මෙනවිය

විද්‍යාත්මක නිලධාරී

විද්‍යාවේදී විශේෂ (භෞතික විද්‍යාව) ගෞරව උපාධිය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය

ඊ-තැපැල : deepikaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
 

 

ඩී.ඩබ්.එම්.ඊ.ටී. දිසානායක මහත්මිය

විද්‍යාත්මක නිලධාරී

විද්‍යාවේදී විශේෂ (පරිගණක රසායන විද්‍යාව) ගෞරව උපාධිය, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය

ඊ-තැපැල : erandiThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
 

 

ඩබ්.එම්.ඩී.එම්.පියරත්න මහතා

විද්‍යාත්මක නිලධාරී

විද්‍යාවේදී විශේෂ (තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය) ගෞරව උපාධිය, යාපනය විශ්ව විද්‍යාලය

ඊ-තැපැල : malindaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
 

 

එල්.එච්.ජේ. කුමාර මහතා

විද්‍යාත්මක නිලධාරී

විද්‍යාවේදී විශේෂ (භෞතික විද්‍යාව) ගෞරව උපාධිය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය

ඊ-තැපැල : kumaraThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩලය

 

 

 
අනෝමා චන්ද්‍රසේකර මහත්මිය
මුල්‍ය සැපයුම් නිලධාරි
දුරකථන         : +94 11 3054802,  +94 11 2987860
ෆැක්ස්            : +94 11 2987857
විද්‍යුත් තැපැල : anomaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 
ඩබි.එ.කේ.ලක්ෂ්මන් මහතා
කළමනාකරණ නිලධාරි
දුරකථන         :  +94 11 2987860
ෆැක්ස්            : +94 11 2987857
විද්‍යුත් තැපැල : lakshmanThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 
ඉ.ආර්.පේ‍්‍රමසිරි මහතා
මාණ්ඩලික සහකාර
දුරකථන         :  +94 11 2987860
ෆැක්ස්            : +94 11 2987857
විද්‍යුත් තැපැල : premThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

       

 

අශෝකා ඉන්ද්‍රානි දුනුසිංහ මහත්මිය
මාණ්ඩලික සහකාර

දුරකථන         :  +94 11 2987860
ෆැක්ස්            : +94 11 2987857
විද්‍යුත් තැපැල : asokaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
නදීකා නිමාෂණී බදුගේ  මහත්මිය
කළමණාකරණ සහකාර
දුරකථන         :  +94 11 2987860
ෆැක්ස්            : +94 11 2987857
විද්‍යුත් තැපැල : nadeekaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

 

 

 

තුසිත ජයරුවන් මහතා
කාර්යාල කාර්යය සහායක

දුරකථන         :  +94 11 2987860

ෆැක්ස්            : +94 11 2987857